Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem icon

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
Pobierz 1.71 Mb.
NazwaProrektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem
strona9/25
Data konwersji05.07.2013
Rozmiar1.71 Mb.
TypDokumentacja
źródło
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
^

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE FILOZOFII I ETYKI ZAWODU PIELĘGNIARKIJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM:

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela

01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 27

Tel./fax. 022 877 35 97

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu: mgr Joanna Parkitna


^ LICZBA GODZIN: 45 godz. - wykłady, 15 godz. – seminaria, 30 godz.-samokształcenie, 3 ECTS

FORMA ZALCZENIA: zaliczenie

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I, semestr I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Student pozna i zrozumie podstawowe pojęcia filozoficzne i etyczne. Potrafi posługiwać się kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki oraz rozwiązywać dylematy etyczne w pracy pielęgniarki.


^ TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematy wykładów:

 1. Etyka jako nauka filozoficzna. Przedmiot formalny i materialny etyki.

 2. Koncepcje filozoficzne człowieka.

 3. Etyka w praktyce pielęgniarskiej.

 4. Główne kierunki filozoficzne – ich różnicowanie.

 5. Etyka a moralność.

 6. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej.

 7. Etyka normatywna – wartości, normy, oceny moralne.

 8. Kodeks etyki pielęgniarskiej – historia i rozwój.Tematy seminariów i samokształcenia:

 1. Analiza sytuacji moralnej. Proces podejmowania decyzji moralnej.

 2. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki i próby ich rozwiązywania.

 3. Międzynarodowe Kodeksy Etyczne ze szczególnym uwzględnieniem ICN z roku 2005.

 4. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek.


^ WYNIKI NAUCZANIA/KOMPETENCJE

Student powinien na poziomie licencjata:

   • znać kodeks etyki zawodowej pielęgniarki, zasady etycznego postępowania oraz filozoficzne postawy etyki,

   • potrafi posługiwać się kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki w różnych sytuacjach pracy zawodowej,

   • potrafi rozwiązywać dylematy moralne występujące w pracy zawodowej pielęgniarki, w oparciu o model podejmowania decyzji etycznych.


^ LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Wrońska I., Mariański J. (red.): Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wyd. Czelej, Lublin 2002.

 2. Marczewski K. (red.): Notatki do ćwiczeń z filozofii, czyli jak i po co odróżniać Platona od Plotyna. AM, Drukarnia Liber, Lublin 2000.

 3. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom I, II, III. PWN, Warszawa 1988 (różne wydania).

 4. Styczeń T., Merecki J.: ABC etyki. RW KUL, Lublin1996.^ KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM:

Zakład Psychologii Medycznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Owczarek

02-109 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 81a

Tel. 022 572 05 33, fax. 022 572 05 42

e-mail: zpm@wum.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: mgr Stanisław Wójtowicz


^ LICZBA GODZIN: 25 godz.- wykłady, 20 godz. – seminaria, 15 godz.-samokształcenie, 2 ECTS

FORMA ZALICZENIA: kolokwium pisemne (test)


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I, semestr I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami psychologicznymi, które umożliwią orientowanie się w mechanizmach psychologicznych rządzących zachowaniem człowieka. Uczenie studentów wrażliwości na problemy kontaktu i współpracy z pacjentem w kontekście ich wpływu na efekty leczenia. Uczenie rozpoznawania problemów psychologicznych pacjentów oraz ich roli w przebiegu choroby i leczenia.


^ TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematy wykładów:

1. Główne nurty teoretyczne w psychologii i ich związek ze współczesnym rozumieniem funkcjonowania człowieka.

2. Psychologiczne tradycje w badaniach nad zdrowiem i chorobą.

3. Wspólne obszary zainteresowań psychologii i medycyny – aktualne koncepcje i badania.

^ 4. Psychologiczne problemy pacjentów w przewlekłych chorobach somatycznych.

5. Relacje interpersonalne pacjent-personel medyczny, ich rola w procesie leczenia.

6. Psychologiczne problemy pacjentów charakterystyczne dla poszczególnych okresów rozwojowych człowieka.

^ 7. Psychologiczne aspekty uzależnień.

8. Zespół wypalenia zawodowego.

9. Choroba terminalna: umieranie, śmierć – aspekty psychologiczne.

10. Zaburzenia zachowania - zespoły dysocjacyjne.
^

11. Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania.


12. Zagadnienia związane z uczeniem się. Inteligencja i temperament.

13. Kolokwium zaliczeniowe.

^ Tematy seminariów i samokształcenia:


1. Czym jest psychologia? (Czy psychologia naukowa jest zawsze w zgodnie ze zdrowym rozsądkiem? Co różni psychologię potoczną i psychologię naukową? Główne nurty teoretyczne w psychologii: psychoanaliza, psychologia behawioralna, psychologia poznawcza, psychologia humanistyczna. Wybrane metody badawcze w psychologii.)

2. Biologiczne i psychologiczne rozumienie stresu (koncepcja stresu Seyle’go, stres jako stan, sytuacja i relacja; rola wydarzeń życiowych (koncepcja Rahe’a i Holmesa), transakcyjna teoria Lazarusa i Folkman; bezpośrednie i odległe konsekwencje sytuacji stresowych).

3. Radzenie sobie ze stresem. (proces, strategia, styl; strategie wg Lazarusa i Cohen; style wg Endlera i Parkera; mechanizmy obronne osobowości; skuteczność radzenia sobie ze stresem).

4. Zdrowie i choroba. (Zmiana paradygmatu w opiece zdrowotnej (model biomedyczny, a biopsychospołeczny. Polietiologiczna koncepcja chorób somatycznych (czynnik ryzyka, rola czynników sytuacyjnych, osobowościowych, WZA). Choroba jako sytuacja stresowa. Psychologiczne konsekwencje chorób somatycznych (bezpośredni i pośredni wpływ choroby, hospitalizacja, znaczenie nadawane chorobie, rola PWCH, teoria adaptacji S. Taylor). Psychoneuroimmunologia.

5. Psychologiczne aspekty bólu. Czym jest ból? Czynniki wpływające na doświadczanie bólu. Teorie bólu (teoria specjalizacji, wzorców, kontroli wejściowej). Typy bólu. Psychologiczne sposoby radzenia sobie z bólem. Psychologiczne aspekty działania leku.

6. Opieka nad pacjentami terminalnymi. Zasady i cele opieki paliatywnej.

7. Relacje interpersonalne pacjent – personel medyczny. Zasady nawiązywania prawidłowego kontaktu z chorym. Słuchać i być słuchanym (komunikacja werbalna i niewerbalna, główne bariery w komunikacji, udzielanie wsparcia) Informowanie (teoria Miller). Błędy jatrogenne.

8. Ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów w relacji z pacjentem-asertywność, rozwiązywanie konfliktów.

9. Norma i patologia. Co jest normą a co patologią? Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych. Zaburzenia odżywiania. Uzależnienia.

10. Zespół wypalenia zawodowego


^ WYNIKI NAUCZANIA:

Student powinien na poziomie licencjata:

 • umieć wyjaśnić psychologiczne uwarunkowania zdrowia i choroby,

 • zidentyfikować problemy i reakcje psychologiczne występujące u ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych, szczególnie choroby i leczenia,

 • rozumieć istotę stresu i jego wpływu na zdrowie,

 • umieć wykreować właściwą relację terapeutyczną pielęgniarka-pacjent,

 • wybrać odpowiedni styl komunikowania.


^ LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Owczarek K.: Psychologia dla pielęgniarstwa. Skrypt, Akademia Medyczna w Warszawie.2007.

 2. Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D. (red.): Psychologia w praktyce medycznej. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.

 3. Łukaszewski: Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. GWP, Gdańsk 2000.

 4. Scheridan Ch. L., Radmacher S.A.: Psychologia Zdrowia. Wyd. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa Psychobiologiczne mechanizmy zdrowia i choroby. 1998.

 5. Heszen-Niejodek, I.: Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom III. rozd. 56.1.3. Fenomenologiczno-poznawcze ujęcie stresu według Lazarusa i Folkman. Wyd. GWP, Gdańsk 2000.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Powiązany:

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconProrektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconUniwersytet Kazimierza Wielkiego Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconProrektor ds nauki I współpracy z zagranicą – prof dr hab inż. Piotr Paweł Wieczorek

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconProrektor ds nauki I współpracy z zagranicą – prof dr hab inż. Piotr Paweł Wieczorek

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconEuropa Bałtycka regionem przyszłości – konferencja na Uniwersytecie Gdańskim

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconPolsko-Szwajcarski Program Współpracy Wizyty Studyjne 2010/2011 Biuro Współpracy Międzynarodowej ukw

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconSpecjalista Badań Klinicznych

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconASYSTENT DANYCH Z BADAŃ KLINICZNYCH

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconPraktykant w Dziale Międzynarodowych Badań Klinicznych

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem iconStudia podyplomowe „metodologia badań klinicznych”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©www.pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja